Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wersja Językowa
 
   
Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i plików Cookies serwisu internetowego https://breitlingglass.pl

Data aktualizacji 18.02.2019 r.

 

Definicje

 

 1. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych– jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 1. Polityka– niniejsza Polityka prywatności i plików Cookies.

 

 1. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L 2016.119.1).

 

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://breitlingglass.pl

 

 1. Użytkownik– podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu.

 

 1. Informacje ogólne

NiniejszaPolityka opisuje jakie dane osobowe zbieramy oraz zasady na jakich gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Celem Polityki jest również udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania plików Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego.

 

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Breitling prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Breitling BOATING.PL, ul. Przyczółkowa 400, 02-962 Warszawa, NIP: 9511336361, REGON: 011914817.

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie RODO możesz kontaktować się pod adresem e-mail: info@boating.pl.

 

 1. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • rejestracji konta w Serwisie– w tym celu przetwarzamy adres e-mail. Dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu, aż nie zrezygnujesz z posiadania konta.
 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz podejmowania innych działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W tym celu przetwarzamy imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dane będziemy przetwarzać przez okres podejmowania działań na Twoje żądanie.
 • realizacji umowy sprzedaży– w tym celu przetwarzamy imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail. Dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tak długo jak będzie to konieczne do zrealizowania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • rozpatrywania reklamacji– w tym celu będziemy przetwarzać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz wszystkie inne dane, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora- w tym celu przetwarzamy adres e-mail. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora, to jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będziemy przetwarzać dopóki nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora, to jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • prowadzenia rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych. Dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu wygaśnięcia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.
 • umożliwienia zamieszczania w Serwisie opinii i komentarzy, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe przekazane nam na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody – w tym celu będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe przekazane nam na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

 

 1. W jaki sposób gromadzimy dane

Twoje dane osobowe gromadzimy za pomocą:

 • informacji, jakie nam podajesz wypełniając formularze dostępne w Serwisie,
 • plików Cookies zapisywanych na Twoim komputerze lub urządzeniach mobilnych (telefony, tablety).

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonania umowy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Twoją rzecz lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, bankom, firmom pośredniczącym w płatnościach),
 2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 3. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. Twoje prawa związane z ochroną danych

Masz prawo dostępudo swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii tych danych.

 

Masz prawo do sprostowania danych– usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnienia danych lub ich aktualizacji, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

 

Masz prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane przez Ciebie dostarczone, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

 

Masz prawo do usunięcia danych– prawo to możesz zrealizować wtedy, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także wtedy gdy zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

 

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania– w takiej sytuacji Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

 

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.W każdym czasie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

 

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych. Wkażdym czasie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

 

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgodyna przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1. Środki bezpieczeństwa

Administrator wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

Administrator wykorzystując techniki szyfrujące zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych drogą elektroniczną. Celem zabezpieczenia danych Użytkowników, przesyłanych drogą elektroniczną, przed ich uzyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione Administrator wprowadził następujące zabezpieczenia: Certyfikat SSL, dostęp do konta jedynie po podaniu loginu i hasła, zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

 

 1. Czy Administrator stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie?

Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@breitlingglass.pl.

 

 1. Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

 

Polityka plików Cookies

 

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Administrator stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  • tworzenia statystyk,
  • utrzymania sesji Użytkownika,
  • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
  • Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 6. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 7. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 8. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 9. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl